Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam – KCN Hải Dương

Tên khách hàng: Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam – KCN Hải Dương

Địa chỉ: Hải Dương